Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho 28 gam Fe tác dụng hoàn toàn với V ml dung dịch HNO

Cho 28 gam Fe tác dụng hoàn toàn với V ml dung dịch HNO

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 2,8 gam Fe tác dụng hoàn toàn với V ml dung dịch HNO3 0,5M, thu được sản phẩm khử NO duy nhất và dung dịch X. X có thể tác dụng với tối đa 0,03 mol AgNO3. Giá trị của V là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

nFe = 2,8/56 = 0,05 mol.


X phản ứng với AgNO3 ⟹ X có Fe2+ ⟹ nFe2+ = 0,03 < nFe = 0,05.


⟹ Trong X có 0,03 mol Fe2+ và 0,02 mol Fe3+.


Fe0 → Fe+3 +  3e


Fe0 → Fe+2 +  2e


N+5 + 3e → N+2  


Bảo toàn e: 3nNO = 3nFe3+ + 2nFe2+ ⇒ nNO.


Bảo toàn N: nHNO3 = nNO3-(muối) + nNO .


⟹ Vdd HNO3 = n/CM.

Giải chi tiết:

nFe = 2,8/56 = 0,03 mol.

X phản ứng với AgNO3 ⟹ X có Fe2+ ⟹ nFe2+ = 0,03 < nFe = 0,05.

Ag+ Fe2+ → Fe3+ + Ag.

⟹ Trong X có 0,03 mol Fe2+ và 0,02 mol Fe3+.

Fe0 → Fe+3 +  3e

Fe0 → Fe+2 +  2e

N+5 + 3e → N+2  

Bảo toàn e: 3nNO = 3nFe3+ + 2nFe2+ = 3.0,02 + 2.0,03 = 1,2 ⟹ nNO = 0,04 mol.

Bảo toàn N: nHNO3 = nNO3-(muối) + nNO  = 4. nNO = 4.0,04 = 0,16 mol.

⟹ Vdd HNO3 = n/C= 0,16/0,5 = 0,32 lít = 320 ml.

Đáp án C

Ý kiến của bạn