Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho 32 gam CuO tác dụng vừa đủ với H2SO4 sinh ra CuSO4

Cho 32 gam CuO tác dụng vừa đủ với H2SO4 sinh ra CuSO4

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 32 gam CuO tác dụng vừa đủ với H2SO4 sinh ra CuSO4 và nước. Tính khối lượng CuSO4 thu được.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Viết PTHH: CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O


Tính số mol CuO, tính theo PTHH số mol CuSO4 ⟹ mCuSO4.

Giải chi tiết:

Có: nCuO = 32/(64 + 16) = 0,4 mol.

PTHH: CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

             0,4                   →    0,4                  mol

⟹ mCuSO4 = 0,4.(64 + 32 + 4.16) = 64 gam.

Đáp án B

Ý kiến của bạn