Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho 3,6 gam Mg vào 200 ml dung dịch gồm AgNO3 1M

Cho 3,6 gam Mg vào 200 ml dung dịch gồm AgNO3 1M

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 3,6 gam Mg vào 200 ml dung dịch gồm AgNO3 1M và Cu(NO3)2 1M đến khi phản ứng kết thúc thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là

 

 

 

 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

n Mg = 3,6: 24 = 0,15 mol

n Ag+ = 0,2 mol

n Cu2+ = 0,2mol

Mg +   2 Ag+ →         Mg2+ +            2 Ag

0,1       0,2                                        0,2

Mg +   Cu 2+ →          Mg2+ +            Cu↓

0,05     0,05                                      0,05

m c. rắn = 0,2 . 108 + 0,05. 64 = 24,8 gam

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn