Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho 360 gam glucozơ lên men tạo thành ancol etylic khí

Cho 360 gam glucozơ lên men tạo thành ancol etylic khí

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 360 gam glucozơ lên men tạo thành ancol etylic, khí sinh ra được dẫn vào nước vôi trong dư thu được m gam kết tủa. Biết hiệu suất của quá trình lên men đạt 80%. Giá trị của m là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

PTHH:


C6H12O6 → 2CO2 + 2C2H5OH


CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ + H2O


Theo PTHH ⟹ nCO2 (LT) ⟹ nCO2 (TT) (Do H = 80%) ⟹ m.

Giải chi tiết:

nC6H12O6 = 360/180 = 2 mol.

PTHH: C6H12O6 → 2CO2 + 2C2H5OH

Theo PTHH ⟹ nCO2(LT) = 2nC6H12O6 = 4 mol.

Do H = 80% ⟹ nCO2 (TT) = 4.80%/100% = 3,2 mol.

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ + H2O

Theo PTHH ⟹ nCacO3 = nCO2 = 3,2 mol.

⟹ m = 3,2.100 = 320 gam.

Chọn A.

Ý kiến của bạn