Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho 37,95g hỗn hợp hai muối MgCO<sub>3</sub> và RCO<sub>3</s

Cho 37,95g hỗn hợp hai muối MgCO<sub>3</sub> và RCO<sub>3</s

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 37,95g hỗn hợp hai muối MgCO3 và RCO3 vào 100ml dd H2SO4 loãng thấy có 1,12 lít CO2(đktc) thoát ra, dung dịch X và chất rắn Y. Cô cạn dung dịch X thu được 4g muối khan. Nung chất rắn Y đến khối lượng không đổi thì thu được m gam chất rắn B1 và 4,48 lít CO2(đktc). Giá trị của m là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Tổng quát : MCO3 + H2SO4 -> MSO4 + CO2 + H2O

,nCO2 = 0,05 mol  = nH2O => nH2SO4 pứ = 0,05 mol

Bảo toàn khối lượng : mrắn Y = mhh đầu + mH2SO4 – mCO2 – mH2O - mmuối X = 35,75g

Bảo toàn khối lượng sau nhiệt phân : m = mY – mCO2 = 26,95g

=>A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn