Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho 4,48 gam hỗn hợp gồm CH3COOC2H<sub

Cho 4,48 gam hỗn hợp gồm CH3COOC2H<sub

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 4,48 gam hỗn hợp gồm CH3COOC2H5 và CH3COOC6H5 (có tỷ lệ mol là 1:1) tác dụng với  800 ml dung dịch NaOH 0,1M, làm khô dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng chất rắn là

 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

n CH3COOC2H5 = n CH3COOC6H5 = 4,48/ (88+ 136) = 0,02 mol

n NaOH = 0,8. 0,1 = 0,08 mol

CH3COOC2H5 +        NaOH →        CH3COONa +            C2H5OH

0,02                                                                            0,02

CH3COO – C6H5 + 2 NaOH → CH3COONa + C6H5ONa +   H2O

0,02                                                                        0,02                                                                                

=> m c.rắn = 4,48 + 0,08.40 – 0,02. 46 – 0,02. 18 = 6,4 gam

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn