Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho 46 gam kim loại Na tác dụng hết với oxia Viết phươn

Cho 46 gam kim loại Na tác dụng hết với oxia Viết phươn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 4,6 gam kim loại Na tác dụng hết với oxi

a) Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra.

b) Tính thể tích khí oxi tham gia phản ứng (đktc).

c) Tính khối lượng oxit thu được sau phản ứng.


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

PTHH: 4Na + O2 (xrightarrow{{{t^0}}}) 2Na2O


Theo PTHH ⟹ ({n_{{O_2}}}) và ({n_{N{a_2}O}})

Giải chi tiết:

a) PTHH: 4Na + O2 (xrightarrow{{{t^0}}}) 2Na2O

b) nNa = 4,6/23 = 0,2 (mol)

Theo PTHH ⟹ ({n_{{O_2}}}) = nNa/4 = 0,05 (mol)

Vậy ({V_{{O_2}}}) = n.22,4 = 1,12 (lít).

c) Theo PTHH ⟹ ({n_{N{a_2}O}}) = nNa/2 = 0,1 (mol)

Vậy ({m_{N{a_2}O}})= n.M = 0,1.62 = 6,2 g.

Ý kiến của bạn