Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho 54 gam Al tác dụng vừa đủ với V lít khí Cl2 ở đktc

Cho 54 gam Al tác dụng vừa đủ với V lít khí Cl2 ở đktc

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 5,4 gam Al tác dụng vừa đủ với V lít khí Cl2 ở đktc tạo ra m gam muối AlCl3. Giá trị của m là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Viết PTHH: 2Al + 3Cl2 → 2AlCl3


Tính số mol Al, tính mol AlCl3 theo PTHH ⟹ m.

Giải chi tiết:

Có: nAl = 5,4/27 = 0,2 mol.

PTHH: 2Al + 3Cl2 → 2AlCl3

              0,2            →  0,2

⟹ m = 0,2.(27 + 35,5.3) = 26,7.

Đáp án A

Ý kiến của bạn