Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho 54 gam Al vào dung dịch H2SO4 loãng dư Thể tích H2

Cho 54 gam Al vào dung dịch H2SO4 loãng dư Thể tích H2

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 5,4 gam Al vào dung dịch H2SO4 loãng dư. Thể tích H2 thoát ra ở đktc là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2


⟹ ({n_{{H_2}}}) ⟹ ({V_{{H_2}}})

Giải chi tiết:

nAl = 5,4/27 = 0,2 mol.

2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2

0,2                            →             0,3     (mol)

⟹ ({V_{{H_2}}}) = 0,3.22,4 = 6,72 lít.

Đáp án B

Ý kiến của bạn