Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho 54 gam glucozơ lên men rượu với hiệu suất 75 thu đư

Cho 54 gam glucozơ lên men rượu với hiệu suất 75 thu đư

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 54 gam glucozơ lên men rượu với hiệu suất 75% thu được m gam C2H5OH. Giá trị của m là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

PTHH: C6H12O6 (xrightarrow{{{men}}}) 2C2H5OH + 2CO2


Dựa vào PTHH ⟹ nC2H5OH (LT) ⟹ nC2H5OH (TT) (Do H = 75%) ⟹ m.

Giải chi tiết:

nC6H12O6 = 54/180 = 0,3 mol.

PTHH: C6H12O6 (xrightarrow{{{men}}}) 2C2H5OH + 2CO2

Theo PTHH ⟹ nC2H5OH (LT) = 2nC6H12O6 = 0,6 mol.

Do H = 75% ⟹ nC2H5OH (TT) = 0,6.75%/100% = 0,45 mol.

Vậy m = mC2H5OH = 0,45.46 = 20,7 gam.

Chọn A.

Ý kiến của bạn