Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho 56 gam bột Fe vào dung dịch CuSO4 dư sau phản ứng h

Cho 56 gam bột Fe vào dung dịch CuSO4 dư sau phản ứng h

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 5,6 gam bột Fe vào dung dịch CuSO4 dư, sau phản ứng hoàn toàn thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

+ nFe = mFe/MFe.


+ Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu


+ Chất rắn thu được là Cu: Theo PTHH thì nCu = nFe => mCu = MCu.nCu.

Giải chi tiết:

+ nFe = mFe/MFe = 5,6/56 = 0,1 mol.

+ Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

+ Chất rắn thu được là Cu: nCu = nFe = 0,1 mol.  => mCu = MCu.nCu = 0,1.64 = 6,4 gam.

Đáp án C

Ý kiến của bạn