Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho 70 gam muối halogenua của kim loại M MXn tác dụng v

Cho 70 gam muối halogenua của kim loại M MXn tác dụng v

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 70 gam muối halogenua của kim loại M (MXn) tác dụng vừa đủ với 700 ml dung dịch AgNO3 1M. Sau khi kết thúc phản ứng thu được 131,6 gam kết tủa. Công thức MXn


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Tính toán theo PTHH: MXn + nAgNO3 → nAgX ↓ + M(NO3)n

Giải chi tiết:

nAgNO3 = 0,7 mol

MXn + nAgNO3 → nAgX ↓ + M(NO3)n

0,7/n ←   0,7 →        0,7                         (mol)

Ta có: ({m_{AgX}} = 0,7.left( {108 + {M_X}} right) = 131,6 to {M_X} = 80)

⟹ Halogen X là Br.

Ta có: ({m_{MB{{rm{r}}_n}}} = dfrac{{0,7}}{n}.left( {{M_M} + 80n} right) = 70 Leftrightarrow {M_M} = 20n)

⟹ n = 2; MM = 40 thỏa mãn

⟹ Kim loại M là Ca.

Vậy công thức muối là CaBr2.

Đáp án A

Ý kiến của bạn