Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho 863 gam hỗn hợp X gồm Na K Ba và Al2O3 trong đó oxi

Cho 863 gam hỗn hợp X gồm Na K Ba và Al2O3 trong đó oxi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 86,3 gam hỗn hợp X gồm Na, K, Ba và Al2O3 (trong đó oxi chiếm 19,47% về khối lượng) tan  hết vào nước thu được dung dịch Y và 13,44 lít H2 (đktc). Cho 3,2 lít dung dịch HCl 0,75M vào dung dịch Y, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

- Khi hỗn hợp X + H2O:


            2Na + 2H2O → 2NaOH + H2             (1)


            2K + 2H2O → 2KOH + H2                 (2)


            Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2              (3)


            Al2O3 + 2OH- → 2AlO2- + H2O         (4)


Từ (1) (2) (3) ta thấy nOH- = 2nH2.


Tính toán theo (4) ⟹ Thành phần của dung dịch Y.


- Khi dung dịch Y + HCl thì các phản ứng xảy ra theo thứ tự:


            H+ + OH- → H2O


            H+ + AlO2- + H2O → Al(OH)3


            3H+ + Al(OH)3 → Al3+ + 3H2O

Giải chi tiết:

Ta có mO(X) = 86,3.19,47% = 16,8 gam.

⟹ nO(X) = 16,8/16 = 1,05 mol

⟹ nAl2O3 = 1/3.nO(X) = 0,35 mol

- Khi hỗn hợp X + H2O:

nH2 = 13,44/22,4 = 0,6 mol

            2Na + 2H2O → 2NaOH + H2            (1)

            2K + 2H2O → 2KOH + H2                 (2)

            Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2              (3)

Từ (1) (2) (3) ta thấy nOH- = 2nH2 = 1,2 mol

            Al2O3 + 2OH- → 2AlO2- + H2O         (4)

             0,35 →  0,7 →     0,7                (mol)

Trong dung dịch Y có chứa: OH- dư (1,2 - 0,7 = 0,5 mol) và AlO2- (0,7 mol).

- Khi dung dịch Y + HCl thì các phản ứng xảy ra theo thứ tự:

nH+ = 3,2.0,75 = 2,4 mol

  H+   +   OH-   →   H2O

  0,5  ←  0,5                                                    (mol)

  H+   +   AlO2-   +   H2O   →   Al(OH)3

 0,7 ←     0,7                      →     0,7               (mol)

→ nH+ còn lại = 2,4 - 0,5 - 0,7 = 1,2 mol

 3H+   +   Al(OH)3   →   Al3+   +   3H2O

 1,2 →         0,4                                               (mol)

⟹ nAl(OH)3 còn lại = 0,7 - 0,4 = 0,3 mol

⟹ m = 0,3.78 = 23,4 gam.

Đáp án C

Ý kiến của bạn