Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho A 1 - 20 B 332 C - 122 D 331 Tính thể tích tứ

Cho A 1 - 20 B 332 C - 122 D 331 Tính thể tích tứ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho (Aleft( {1; - 2;0} right)); (Bleft( {3;3;2} right)); (Cleft( { - 1;2;2} right)); (Dleft( {3;3;1} right)). Tính thể tích tứ diện (ABCD).


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức: ({V_{ABCD}} = dfrac{1}{6}left| {left[ {overrightarrow {AB} ;overrightarrow {AC} } right].overrightarrow {AD} } right|).

Giải chi tiết:

Ta có: (overrightarrow {AB}  = left( {2;5; - 2} right)); (overrightarrow {AC}  = left( { - 2;4;2} right)); (overrightarrow {AD}  = left( {2;5;1} right)).

(begin{array}{l} Rightarrow left[ {overrightarrow {AB} ;overrightarrow {AC} } right] = left( {2; - 8;18} right)\ Rightarrow left[ {overrightarrow {AB} ;overrightarrow {AC} } right].overrightarrow {AD}  = 2.2 + left( { - 8} right).5 + 18.1 =  - 18end{array})

Vậy ({V_{ABCD}} = dfrac{1}{6}left| {left[ {overrightarrow {AB} ;overrightarrow {AC} } right].overrightarrow {AD} } right| = dfrac{1}{6}.18 = 3).

Chọn A.

Ý kiến của bạn