Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho a - b =  - 2021 Tính S biết rằng S =  - [ - a - b

Cho a - b =  - 2021 Tính S biết rằng S =  - [ - a - b

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho (a - b =  - 2021). Tính (S), biết rằng (S =  - left[ { - left( {a - b - c} right) + left( { - c + b + a} right) - left( {a + b} right)} right]).


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Đơn giản biểu thức (S) và (A) bằng cách sử dụng quy tắc dấu ngoặc.

Giải chi tiết:

Ta có:

(begin{array}{l}S =  - left[ { - left( {a - b - c} right) + left( { - c + b + a} right) - left( {a + b} right)} right]\,,,,, =  - left( { - a + b + c - c + b + a - a - b} right)\,,,,, =  - left[ {left( { - a + a - a} right) + left( {b + b - b} right) + left( {c - c} right)} right]\,,,,, =  - left( { - a + b} right)\,,,,, =  - left[ { - left( {a - b} right)} right]\,,,,, = a - bend{array})

Với (a - b =  - 2021) thì (S =  - 2021).

Chọn A.

Ý kiến của bạn