Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho a là một số thực khác 0 Tính mathop lim x to a dx^

Cho a là một số thực khác 0 Tính mathop lim x to a dx^

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho (a) là một số thực khác 0. Tính (mathop {lim }limits_{x to a} dfrac{{{x^4} - {a^4}}}{{x - a}}).


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

- Sử dụng hằng đẳng thức.

- Rút gọn để khử dạng 0/0 và tính giới hạn.

Giải chi tiết:

Ta có:

(begin{array}{l},,,,,mathop {lim }limits_{x to a} dfrac{{{x^4} - {a^4}}}{{x - a}} = mathop {lim }limits_{x to a} dfrac{{left( {x - a} right)left( {x + a} right)left( {{x^2} + {a^2}} right)}}{{x - a}}\ = mathop {lim }limits_{x to a} left( {x + a} right)left( {{x^2} + {a^2}} right) = 2a.2{a^2} = 4{a^3}end{array})

Ý kiến của bạn