Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho  abc là các số thực  khác 0 thỏa mãn  6^a = 9^b = 2

Cho  abc là các số thực  khác 0 thỏa mãn  6^a = 9^b = 2

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho  (a;,b;,c) là các số thực  khác 0 thỏa mãn  ({6^a} = {9^b} = {24^c}). Tính (T = dfrac{a}{b} + dfrac{a}{c})


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Chọn B.

Ý kiến của bạn