Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho amin đơn chức X tác dụng với HNO3 loãng thu được mu

Cho amin đơn chức X tác dụng với HNO3 loãng thu được mu

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho amin đơn chức X tác dụng với HNO3 loãng thu được muối amoni Y trong đó nitơ chiếm 22,95% về khối lượng. Vậy công thức phân tử của amin là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Coi amin là amin đơn chức bậc 1: RNH2 → RNH3NO3


Từ phần trăm khối lượng của N trong muối ⟹ giá trị R ⟹ gốc R ⟹ CTPT của amin.


⟹ CTPT là C3H9N.

Giải chi tiết:

Coi amin là amin đơn chức bậc 1: RNH2 → RNH3NO3

Ta có: (% {m_{Nleft( {RN{H_3}N{O_3}} right)}} = dfrac{{14 times 2}}{{R + 79}}.100%  = 22,95%  to R = 43left( {{C_3}{H_7} - } right))

⟹ CTPT là C3H9N.

Chọn B.

Ý kiến của bạn