Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho ankađien tác dụng với HBr trong điều kiện thích hợp

Cho ankađien tác dụng với HBr trong điều kiện thích hợp

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho ankađien tác dụng với HBr trong điều kiện thích hợp thì thu được dẫn xuất Y trong đó brom chiếm 53,69% về khối lượng. Công thức phân tử của X là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Gọi CTPT của ankađien là CnH2n-2


* Nếu cộng theo tỉ lệ 1 : 1 ⟹ CT của Y là CnH2n-1Br


* Nếu cộng theo tỉ lệ 1 : 2 ⟹ CT của Y là CnH2nBr2


Mỗi trường hợp lập phương trình phần trăm về khối lượng Br suy ra giá trị của n.

Giải chi tiết:

Gọi CTPT của ankađien là CnH2n-2

* Nếu cộng theo tỉ lệ 1 : 1 ⟹ CT của Y là CnH2n-1Br

(% {m_{B{rm{r}}}} = dfrac{{80}}{{14n + 79}}.100%  = 53,69%  Rightarrow n = 5)

⟹ CTPT của X là C5H8

* Nếu cộng theo tỉ lệ 1 : 2 ⟹ CT của Y là CnH2nBr2

(% {m_{B{rm{r}}}} = dfrac{{80.2}}{{14n + 160}}.100%  = 53,69%  Rightarrow n = 9,86) (loại)

Đáp án B

Ý kiến của bạn