Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho bảng số liệu sau đây: Hiện trạng s

Cho bảng số liệu sau đây: Hiện trạng s

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho bảng số liệu sau đây:

Hiện trạng sử dụng đất ở Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long năm 2002  

 (Đơn vị: nghìn ha)

 

Biểu đồ thể hiện cơ cấu sử dụng đất ở Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long là:   


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn