Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho bảng số lệu

Cho bảng số lệu

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho bảng số lệu

Tổng sản phẩm trong nước phân theo khu vực kinh tế của nước ta thời kì 1990 – 2009

(đơn vị: tỉ đồng)

Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự thay đổi cơ cấu tổng sản phẩm trong nước (GDP) phân theo khu vực kinh tế của nước ta thời kì 1990 – 2009 là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện sự thay đổi cơ cấu với bảng số liệu cho >3 năm là biểu đồ miền

Ý kiến của bạn