Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho bảng số liệu:                                 Đàn gia s

Cho bảng số liệu:                                 Đàn gia s

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho bảng số liệu:

                                Đàn gia súc và gia cầm nước ta, giai đoạn 2000 - 2013.

Để thể hiện tốc độ tăng trưởng số đàn gia súc và gia cầm nước ta giai đoạn từ năm 2000 đến 2013, biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Biểu đồ thích hợp thể hiện tốc độ tăng trưởng thừng là biểu đồ đường

Ý kiến của bạn