Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho bảng số liệu: Cơ cấu giá trị sản xuất

Cho bảng số liệu: Cơ cấu giá trị sản xuất

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho bảng số liệu:

Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp nước ta phân theo thành phần kinh tế

( Đơn vị: %)

 

( Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2012, Nhà xuất bản Thống kê, 2013)

Biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp nước ta phân theo thành phần kinh tế trong năm 2000 và 2011 là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Sử dụng kỹ năng nhận diện biểu đồ:

Biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp nước ta phân theo thành phần kinh tế trong 2 năm là biểu đồ tròn

=> đáp án D

Ý kiến của bạn