Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho bảng số liệu: DIỆN

Cho bảng số liệu: DIỆN

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho bảng số liệu:

DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG THỦY SẢN NUÔI TRỒNG PHÂN THEO VÙNG

Ở NƯỚC TA NĂM 2014

Để thể hiện cơ cấu diện tích và sản lượng thủy sản nuôi trồng phân theo vùng ở nước ta năm 2014, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

 


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn