Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho bảng số liệu DIỆN TÍCH CÂY CÔNG NGHIỆP NƯỚC TA GIAI

Cho bảng số liệu DIỆN TÍCH CÂY CÔNG NGHIỆP NƯỚC TA GIAI

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho bảng số liệu: DIỆN TÍCH CÂY CÔNG NGHIỆP NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2005 - 2015.

(Đơn vị: nghìn ha)


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015, NXB Thống kê, Hà Nội 2016)

Nhận xét nào sau đây không đúng với diện tích cây công nghiệp nước ta, giai đoạn 2005 - 2015 theo bảng số liệu trên?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kĩ năng nhận xét bảng số liệu

Giải chi tiết:

Từ khóa: không.

Diện tích cây công nghiệp hàng năm luôn nhỏ nhất, co xu hướng giảm.

Diện tích cây lâu năm lớn hơn cây hàng năm, có sự biến động qua các năm.

Chọn C. 

Ý kiến của bạn