Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho bảng số liệu: Độ che phủ rừng của cả

Cho bảng số liệu: Độ che phủ rừng của cả

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho bảng số liệu:

Độ che phủ rừng của cả nước và các vùng ở nước ta năm 2000 và 2009

Đơn vị: %

 

Biểu đồ thể hiên độ che phủ rừng nước ta phân theo vùng năm 2000 và 2009 là biểu đồ:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Biểu đồ thể hiên trực quan nhất độ che phủ rừng nước ta phân theo vùng năm 2000 và 2009 là biểu đồ: Thanh ngang.

Loại trừ biểu đồ tròn và miền, cột chồng do độ che phủ rừng nước ta tại các vùng không phải là đại lượng biểu thị cơ cấu trong 1 tổng nào đó.

Ý kiến của bạn