Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho bảng số liệu dưới đây: Nhiệt độ trung

Cho bảng số liệu dưới đây: Nhiệt độ trung

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho bảng số liệu dưới đây:

Nhiệt độ trung bình tại một số địa điểm

Nhận xét nào sau đây không đúng với bảng số liệu trên?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn