Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho bảng số liệu Giá trị sản xuất nông, lâm và thủy sản của

Cho bảng số liệu Giá trị sản xuất nông, lâm và thủy sản của

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho bảng số liệu

Giá trị sản xuất nông, lâm và thủy sản của nước ta (theo giá thực tế).

Đơn vị: tỉ đồng

Theo bảng trên, hãy cho biết nhận xét nào sau đầy đúng về cơ cấu sản xuất nông, lâm và thủy sản chuyển dọc theo hướng:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Áp dụng công thức tính tỷ trọng

Tỷ trọng thành phần = Giá trị thành phần/ Tổng *100%

Lập bảng

Tỷ trọng Giá trị sản xuất nông, lâm và thủy sản của nước ta (theo giá thực tế).

Đơn vị: %

Cơ cấu sản xuất nông, lâm và thủy sản chuyển dọc theo hướng: Giảm nhanh tỉ trọng nông nghiệp, giảm nhẹ tỉ trọng lâm nghiệp và tăng nhanh tỉ trọng thủy sản

=> Đáp án A

 

Ý kiến của bạn