Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho bảng số liệu: GIÁ TRỊ XUẤT - NHẬP KHẨ

Cho bảng số liệu: GIÁ TRỊ XUẤT - NHẬP KHẨ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho bảng số liệu:

GIÁ TRỊ XUẤT - NHẬP KHẨU Ở NƯỚC TA TRONG GIAI ĐOẠN 2005 - 2014

                                                (Đơn vị: triệu USD)

Dựa vào bảng số liệu trên, nhận định nào sau đây không đúng về giá trị xuất - nhập khẩu của nước ta trong giai đoạn 2005 - 2014


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn