Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho bảng số liệu: GIÁ TRỊ XUẤT–NHẬP KHẨU

Cho bảng số liệu: GIÁ TRỊ XUẤT–NHẬP KHẨU

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho bảng số liệu:

GIÁ TRỊ XUẤT–NHẬP KHẨU Ở NƯỚC TA TRONG GIAI ĐOẠN

2000-2014

                                                (Đơn vị: triệu USD)

 

Để thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu giá trị xuất - nhập khẩu ở nước ta trong giai đoạn 2000 - 2014, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn