Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho bảng số liệu: Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên phâ

Cho bảng số liệu: Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên phâ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho bảng số liệu:

Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên phân theo nhóm tuổi ở nước ta năm 2005 và 2013

                                                                             (Đơn vị: nghìn người)

Theo bảng trên nhận xét nào không đúng với lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên phân theo nhóm tuổi ở nước ta năm 2005 và năm 2013?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Vì số lao động trong độ tuổi từ 15-24 năm 2013 giảm so với năm 2005, chứ k phải Số lao động trong độ tuổi từ 15-24 năm 2013 tăng so với năm 2005

Ý kiến của bạn