Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho bảng số liệu: QUY MÔ VÀ CƠ CẤU GDP PH

Cho bảng số liệu: QUY MÔ VÀ CƠ CẤU GDP PH

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho bảng số liệu:

QUY MÔ VÀ CƠ CẤU GDP PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ Ở NƯỚC TA

TRONG GIAI ĐOẠN 2000 - 2014 

Nhận xét nào không đúng với quy mô và cơ cấu GDP phân theo ngành kinh tế ở nước ta giai đoạn 2000 - 2014


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn