Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho bảng số liệu sau CƠ CẤU GIÁ TRỊ SẢN X

Cho bảng số liệu sau CƠ CẤU GIÁ TRỊ SẢN X

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho bảng số liệu sau

CƠ CẤU GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP PHÂN THEO NGÀNH

CỦA NƯỚC TA QUA CÁC NĂM

(Đơn vị: %)

Nhận xét nào sau đây không đúng với bảng số liệu trên


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn