Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho bảng số liệu sau: ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP CỦA NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC

Cho bảng số liệu sau: ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP CỦA NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho bảng số liệu sau:

ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP CỦA NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP Ở VIỆT NAM

Để thể hiện số dự án và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài giai đoạn 1991 - 2006, biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Biểu đồ đòi hỏi thể hiện các đối tượng có 2 đơn vị khác nhau thì sử dụng biểu đồ kết hợp. Trong đó Vốn đăng ký được biểu hiện bằng cột còn số dự án biểu hiện bằng đường.

Ý kiến của bạn