Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho bảng số liệu sau đâyDÂN SỐ VÀ DIỆN TÍCH VÙNG ĐỒNG B

Cho bảng số liệu sau đâyDÂN SỐ VÀ DIỆN TÍCH VÙNG ĐỒNG B

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho bảng số liệu sau đây:

DÂN SỐ VÀ DIỆN TÍCH VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG VÀ CẢ NƯỚC NĂM 2006

Mật độ dân số của Đồng bằng sông Hồng năm 2006 là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Tính mật độ dân số.

Giải chi tiết:

Tính mật độ dân số :

Mật độ dân số = Dân số : Diện tích (người/km2)

=> Mật độ dân số Đồng bằng sông Hồng = 18207900 :14863 = 1225 người/km2

Chọn B.

Ý kiến của bạn