Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho bảng số liệu sau: Lượng mưa, khả năng

Cho bảng số liệu sau: Lượng mưa, khả năng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho bảng số liệu sau:

Lượng mưa, khả năng bốc hơi và cân bằng ẩm của một số địa điểm

(Đơn vị: mm)

Từ bảng trên, hãy cho biết nhận xét nào sau đây không chính xác về lượng mưa, khả năng bốc hơi và cân bằng ẩm của một số địa điểm:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn