Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho bảng số liệu sau:  Nhiệt độ trung bìn

Cho bảng số liệu sau:  Nhiệt độ trung bìn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho bảng số liệu sau: 

Nhiệt độ trung bình năm của một số địa điểm

(Đơn vị: 0C)

Loại biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện nhiệt độ trung bình năm của các địa điểm trên là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn