Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho bảng số liệu sauDIỆN TÍCH RỪNG TRỒNG TẬP TRUNG PHÂN

Cho bảng số liệu sauDIỆN TÍCH RỪNG TRỒNG TẬP TRUNG PHÂN

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH RỪNG TRỒNG TẬP TRUNG PHÂN THEO LOẠI RỪNG Ở NƯỚC TA

(Đơn vị: nghìn ha)


 (Nguồn: Niên giám thống kê 2015,Tổng cục Thống kê)

Để thể hiện tốc độ tăng trưởng diện tích rừng trồng tập trung phân theo các loại rừng của nước ta qua các năm, biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kĩ năng nhận diện biểu đồ

Giải chi tiết:

Từ khóa “tốc độ tăng trưởng” => lựa chọn biểu đồ đường.

Chọn B.

Ý kiến của bạn