Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho bảng số liệu sauDIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG LÚA CỦA NƯỚC

Cho bảng số liệu sauDIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG LÚA CỦA NƯỚC

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG LÚA CỦA NƯỚC TA NĂM 1990 VÀNĂM 2018

Căn cứ vào bảng số liệu trên, năng suất lúa của nước ta năm 2018 là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kĩ năng tính toán

Giải chi tiết:

Công thức: Năng suất lúa = Sản lượng/ Diện tích (tạ/hạ)

=> Năng suất lúa của nước ta năm 2018 là: 44 0460 / 7 570,9 = 58,2 (tạ/ha)

Chọn C

Ý kiến của bạn