Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho bảng số liệu: SỰ ĐA DẠNG THÀNH PHẦN L

Cho bảng số liệu: SỰ ĐA DẠNG THÀNH PHẦN L

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho bảng số liệu:

SỰ ĐA DẠNG THÀNH PHẦN LOÀI VÀ SỰ SUY GIẢM SỐ LƯỢNG

LOÀI THỰC VẬT, ĐỘNG VẬT

Nhận xét nào sau đây không chính xác về sự đa dạng thành phần loài và sự suy giảm số loài thực vật, động vật ở nước ta

          

 


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn