Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho bảng số liệu: Tổng sản phẩm trong cả

Cho bảng số liệu: Tổng sản phẩm trong cả

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho bảng số liệu:

Tổng sản phẩm trong cả nước phân theo khu vữ kinh tế của cả nước ta

(đơn vị: tỉ đồng)

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam, 2015, NXB thống kê)

Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện quy mô và cơ cấu tổng sản phẩm trong nước phân theo khu vực kinh tế của nước ta năm 2005 đến năm 2010 là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Sử dụng kĩ năng nhận diện biểu đồ, Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện quy mô và cơ cấu hai năm là biểu đồ tròn

=> đáp án D

Ý kiến của bạn