Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho bảng số liệu về lượng mưa và cân bằng ẩm của Hà Nội, Huế

Cho bảng số liệu về lượng mưa và cân bằng ẩm của Hà Nội, Huế

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho bảng số liệu về lượng mưa và cân bằng ẩm của Hà Nội, Huế và thành phố Hồ Chí Minh:

Nhận định đúng là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn