Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho bảng số liệuDIỆN TÍCH GIEO TRỒNG CÂY CÔNG NGHIỆP HẰ

Cho bảng số liệuDIỆN TÍCH GIEO TRỒNG CÂY CÔNG NGHIỆP HẰ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho bảng số liệu

DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG CÂY CÔNG NGHIỆP HẰNG NĂM VÀ CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM Ở NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2005 – 2010

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018 NXB Thống kê, 2019)

Để thể hiện tốc độ tăng trưởng diện tích gieo trồng cây công nghiệp phân theo nhóm cây ở nước ta giai đoạn 2005 - 2018, biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kĩ năng nhận diện biểu đồ

Giải chi tiết:

Đề bài yêu cầu thể hiện tốc độ tăng trưởng => Biểu đồ đường thích hợp nhất thể hiện tốc độ tăng trưởng của đối tượng

Chọn A

Ý kiến của bạn