Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho biết A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a quy địn

Cho biết A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a quy địn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho biết A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp. Cho cây thân cao dị hợp tự thụ phấn ở đời con có 75% cây thân cao và 25% cây thân thấp. Trong số các cây F1 lấy 2 cây thân cao, xác suất để cả 2 cây này đều có gen đồng hợp là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Xác suất lấy được 2 cây thân cao đồng hợp là 1/3 x1/3 = 1/9

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn