Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho biết gen quy định một tính trạng, gen trội là trội hoàn

Cho biết gen quy định một tính trạng, gen trội là trội hoàn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho biết gen quy định một tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn. Xét các phép lai sau:

(1) AaBb x AAbb       (2)AaBb x AABb        (3)AaBb x Aabb    (4)AaBb x AABB    

(5)AaBB x aaBb    (6)Aabb x Aabb           (7)Aabb x AAbb        (8)aaBB x AaBb

Theo lí thuyết trong số các phép lai nói trên có bao nhiêu phép lai mà đời con mỗi kiểu hình luôn có hai kiểu gen


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Trong các phép lai trên, các phép lai mà đời con mỗi kiểu hình luôn có 2 kiểu gen là 1, 5, 7, 8

Ta có : 

1 . AaBb x AAbb =(AA x  Aa)( Bb x bb )= (1AA : 1 Aa)( 1Bb : 1bb )

2.AaBb x AABb =(AA x  Aa)( Bb x Bb )= (1AA : 1 Aa)( 1BB :  2Bb : 1 bb)- xuất hiện 1 kiểu hình 6 kiểu gen 

3. AaBb x Aabb = (Aa x  Aa)( Bb x bb )= (1AA : 2 Aa: 1 aa)( 1Bb : 1bb )- xuất hiện một kiểu hình có 1 kiểu gen aabb 

4. AaBb x AABB=(AA x  Aa)( BB x Bb )= (1AA : 1 Aa)( 1BB : 1Bb )- 1 kiểu hình 4 kiểu gen 

5. AaBB x aaBb = (Aa x  aa)( BB x Bb ) = (1Aa :  1aa)( 1BB : 1Bb )- 1 kiểu hình 2 kiểu gen 

6. loại 

7 . Aabb x AAbb = (AA x  Aa)(bb x bb ) = (AA : Aa )(bb)- 1 kiểu hình - 2 kiểu gen  

8. aaBB x AaBb = (aa x Aa )(BB x Bb ) = ( 1 Aa : 1aa) (1 BB : 1 Bb ) 

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn