Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho biết mỗi gen quy định 1 tính trạng, trội lặn hoàn toàn,

Cho biết mỗi gen quy định 1 tính trạng, trội lặn hoàn toàn,

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho biết mỗi gen quy định 1 tính trạng, trội lặn hoàn toàn, không xảy ra đột biến. Cho phép lai:♀AaBbddEe x ♂AabbDdEE, đời con có thể có bao nhiêu loại kiểu gen và bao nhiêu loại kiểu hình?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Xét phép lai : :♀AaBbddEe x ♂AabbDdEE = (Aa x Aa)(Bb x bb) (dd x Dd)(Ee x EE) 

Số kiểu gen có thế được tạo ra là : 3 x 2 x 2 x 2 = 24 kiểu gen 

Số kiểu hình có thể xuất hiện trong phép lai là : 2 x 2 x 2 x1 = 16 kiểu hình 

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn