Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

 Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội

 Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Xét các phép lai sau:(1) AaBb x aabb                                (2) aaBb x AaBB(3) aaBb x aaBb                                (4) AABb x AaBb(5) AaBb x AaBB                              (6) AaBb x aaBb(7) AAbb x aaBb                              (8) Aabb x aaBbTheo lý thuyết, trong các phép lai trên, có bao nhiêu phép lai cho đời con có 2 loại kiểu hình


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phép lai cho đời con có 2 kiểu hình 1 cặp gen cho 1 kiểu hình và cặp còn lại cho 2 kiểu hình.

Các phép lai phù hợp là: (2),(3),(4),(5),((7)

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn