Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng , alen trội là trội

Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng , alen trội là trội

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng , alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến . Trong một phép lai, người ta thu được đòi con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3 A- B- : 3 aaB- : 1 A-bb : 1 aabb . Phép lai nào sau đây phù hợp với kết quả trên ?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Tỉ lệ kiểu hình 3 A- B- : 3 aaB- : 1 A-bb : 1 aabb => 8 tổ hợp giao tử = 4 giao tử x 2 giao tử 

Kiểu gen của bố mẹ một bên dị hợp 1 cặp gen , một bên dị hợp 2 cặp gen Xét tỉ lệ kiểu hình riêng có : 

B- : bb = 3 : 1 => Bb x Bb 

A- : aa = 1 : 1 => Aa x aa 

Vậy P có kiểu gen : AaBb x aaBb

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn