Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng alen trội là

Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng alen trội là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn, các gen phân li độc lập. Phép lai nào sau đây cho tỉ lệ kiểu hình ở đời con là 3: 3: 1: 1?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Bước 1: Phân tích tỉ lệ kiểu hình thành các tỉ lệ quen thuộc như 1:1; 3:1

Bước 2: Biện luận kiểu gen theo các tỉ lệ thành phần.

Giải chi tiết:

Đời con phân li 3:3:1:1 = (3:1)(1:1)

Với tỉ lệ 3:1 ta có 2 phép lai: Aa × Aa hoặc Bb × Bb

Với tỉ lệ 1:1 ta có 2 phép lai: Aa × aa hoặc Bb × bb.

Kiểu gen của P có thể là: AaBb × aaBb hoặc AaBb × Aabb.

Ý kiến của bạn