Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho biết một gen quy định một tính trạng các gen trội l

Cho biết một gen quy định một tính trạng các gen trội l

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho biết một gen quy định một tính trạng, các gen trội là hoàn toàn. Khi lai hai cá thể có kiểu gen AABbDD × AaBbDd. Kết quả ở đời con sẽ có


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

AABbDD × AaBbDd → (1AA:1Aa)(1BB:2Bb:1bb)(1DD:1Dd)

→ có 2 × 3 × 2 = 12 kiểu gen

1 × 2 × 1 = 2 kiểu hình.

Chọn D

Ý kiến của bạn